VII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Balkanlar'a ve Balkanlar’dan Göçler (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e)
(18-21 Eylül 2019, Edirne/Türkiye)

 • slider
  Selimiye Camii
  Edirne
 • slider
  Meriç Köprüsü
  Edirne
 • slider
  I. UBTAS
  Balıkesir
 • slider
  II. UBTAS
  Podgorica/KARADAĞ
 • slider
  III. UBTAS
  Bükreş/ROMANYA
 • slider
  IV. UBTAS
  Saraybosna/BOSNA-HERSEK
 • slider
  V. UBTAS
  Bled/SLOVENYA

Davetli Konuşmacılar


VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 18-21 Eylül 2019, Edirne/Türkiye
Prof. Dr. İlber ORTAYLI

MEF Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Božidar JEZERNIK

Ljubljana Üniversitesi, Slovenya

Prof. Dr. Šerbo RASTODER

Montenegro Üniversitesi, Karadağ

Prof. Dr. Ema MILJKOVIC

Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Balkanlar sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca büyük göçlere, savaşlara, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere maruz kalmıştır. Dönemsel olarak incelendiğinde Balkanlar’a veya Balkanlar’dan en büyük göç dalgalarının yaşandığı dönemlerden biri Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve sonrası olmuştur. Osmanlı devleti bölgeyi fethettikten sonra izlediği iskân politikası neticesinde bölgeye büyük bir Türk nüfusunu göç yoluyla yerleştirmiş ve mirasını hem buraya taşımış hem de kalıcı hale getirmiştir. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nden ayrılan Balkan devletleri izledikleri politikalar nedeniyle bölgedeki Türk ve Müslüman nüfusu göçe zorlamış ve bunun neticesinde milyonlarca Türk ve Müslüman nüfus Türkiye’ye veya başka göç etmek zorunda kalmıştır. Söz konusu göçler 20. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. Tüm bu göçlerin haricinde Balkanlar Avrupa’ya geçiş noktasında bulunduğundan başta Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden Türkiye’ye gelen göçmenler yine Balkanlar üzerinden Avrupa’ya geçmektedirler. Dolayısıyla Balkanlar geçmişten günümüze sürekli devam eden bir göç hareketinin merkezi konumunda olmuştur. Türkiye’nin demografik ve ekonomik yapısında önemli etkileri olan bahsi edilen göçler maalesef yeteri kadar bütün yönleri ile ele alınmamıştır. VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, geçmişten günümüze Balkanlar’a ve Balkanlar’dan Türkiye’ye ve diğer ülkelere yapılan göçleri, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin göç politikasını, göçlerin siyasi, sosyal ve ekonomik etkilerini bütün yönleri ile ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Avrupa ülkelerinin 2019 yılında göç konusu üzerine odaklanmaları nedeniyle de özellikle hükümetimizin göç politikasını belirlemede yardımcı olmak da amaçlanmaktadır.

 
 • Osmanlı’dan Cumhuriyete Anadolu’dan Balkanlar’a Göç Hareketleri
 • Osmanlı’dan Cumhuriyete Balkanlar’dan Anadolu’ya Göç Hareketleri
 • Göç Yolları
 • Göçlerin Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Etkileri
 • Göç Politikaları
 • Hukuki Yönleriyle Göç
 • İnsani Yönleriyle Göç
 • Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Göç/Göçmen Politikaları
 • Batılı Devletlerin Göç/Göçmen PolitikalarıUluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi (UBTAK), üyeleri yurtiçi ve yurtdışı öğretim üyeleri ile kurum yetkililerinden oluşan ve Balkan tarihi konulu akademik çalışmaları misyon edinmiş bir kuruluştur. UBTAK’ın amacı Balkan tarihinin önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı dönemini araştırmak,  Osmanlı kaynaklarının yerli ve yabancı tarihçiler ve araştırmacılarca kullanımını teşvik etmek, Balkanlar’daki Osmanlı mirasını ortaya çıkarmak ve netice itibariyle Balkanlar’daki Osmanlı barışını (Pax Ottomana) yeniden tesis etmektir. UBTAK bu amaçla, uluslararası düzeyde sempozyum, kitap ve dergi gibi akademik çalışmalar yapmaktadır. UBTAK  ilk sempozyum çalışmasını  “I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS): Metodolojik Yaklaşımlar” başlığı ile Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyum, UBTAK, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışması ile yapılmıştır. Sempozyumun amacı Balkan tarihi araştırmalarında eksik bırakılan Osmanlı kaynaklarının Balkan tarihi ile ilgilenen yerli ve yabancı akademisyenler ve araştırmacılar tarafından kullanımını teşvik etmek ve bu konudaki eksikliğe dikkat çekmekti. Sempozyum, ABD, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, İngiltere, Karadağ, Kosova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan 23,  Türkiye’den de 34 akademisyen ve kurum yetkilisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma sunulan tebliğler “Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar” başlığıyla Libra Kitap tarafından basılmıştır. (http://www.librakitap.com.tr/content/view/410/219)

UBTAK ikinci sempozyumunu  1-4 Mayıs 2014 tarihinde Karadağ’da “Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî” başlığı ile gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyum UBTAS öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karadağ İslam Meşihatı, Türk Tarih Kurumu, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyumda sunulan bildiriler Libra Kitap tarafından basılmıştır. (http://www.librakitap.com.tr/content/view/483/219/)

UBTAK üçüncü sempozyumunu 22-26 Nisan 2015 tarihinde Romanya'da Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili teması ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyuma sunulan bildiriler Gece Kitaplığı tarafından Balkan Tarihi I-II ve Balkanlar’da Türk Dili başlıklarıyla 3 cilt halinde yayımlanmıştır.

UBTAK dördüncü sempozyumunu Osmanlı Dönemi Balkan Şehirler ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi teması ile 1-5 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da düzenlemiştir. Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyuma Türkiye ABD, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Polonya, Bulgaristan, İsveç, Slovenya ve Yunanistan’dan katılım sağlanmıştır. Sempozyuma sunulan bildiriler hakem ve editörlük süreçlerinden geçirildikten sonra Gece Kitaplığı tarafından “Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri” başlığıyla 3 cilt halinde yayımlanmıştır.

UBTAK beşinci sempozyumunu Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi ve Gündelik Yaşam  27-30 Eylül 2017 tarihinde Slovenya’da düzenlemiştir. Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyuma Türkiye Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Slovenya’dan katılım sağlanmıştır. Sempozyuma sunulan bildiriler 3 cilt kitap halinde yayınlanmıştır.

UBTAK altıncı sempozyumunu Balkan Ülkelerinin Ekonomik, Kültürel ve Siyasi İlişkileri (Geçmişten Günümüze) 20-22 Eylül 2018 tarihinde Balıkesir’de düzenlemiştir.

Hedefimiz yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda her yıl farklı bir Balkan ülkesinde sempozyum düzenleyerek, Osmanlı dönemi Baklan tarihi konusunda akademik çalışmaları arttırmak, Balkan tarihi çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, Balkan ülkeleri arasında kültür alışverişini geliştirmek, Osmanlı arşivlerinin Balkan tarihi açısından önemini ortaya koymak, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle dostluk ilişkilerini ve Türkiye’deki kurumlarla Balkan ülkelerindeki kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

Sekreterya:
Doç. Dr. Abidin Temizer (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)
İletişim: https://www.facebook.com/ubtas.balkan 
Facebook grup adı: UBTAShttps://www.facebook.com/groups/488470397950605

Daha sonra duyurulacaktır.

I. UBTAS (26-28 Nisan 2013, Bakılesir/Türkiye)
Bildiri Kitabı
Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar

II. UBTAS (1-4 Mayıs 2014, Podgorica/Karadağ)
Bildiri Kitabı
Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 1. Cilt
Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 2. Cilt

III. UBTAS (22-26 Nisan 2015, Bükreş/Romanya)
Bildiri Kitabı
Balkan Tarihi C. 1
Balkan Tarihi C. 2
Balkanlar'da Türk Dili    

IV. UBTAS (1-5 Haziran 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek)
Bildiri Kitabı
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 1
Cilt 1 Kapak
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 2
Cilt 2 Kapak
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 3
Cilt 3 Kapak

V. UBTAS (18-21 Eylül 2017, Bled/Slovenya)  

VI. UBTAS (20-22 Eylül 2018, Burhaniye-Balıkesir/Türkiye)  

Sempozyum Katılım Ücreti: 300 TL
Konaklama katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Hesap Bilgileri
TEB Bankası T.Ü. Şubesi
Hesap Adı:
Trakya Üniversitesi Vakfı
Şube Kodu: 0745
Hesap No: 50863474
IBAN: TR78 0003 2000 0000 0050 8634 74

Not: Yatırılan ücretler iade edilememektedir.


ÖNEMLİ TARİHLER

 • ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 15 Ağustos 2019
 • SEMPOZYUMA KAYIT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ
 • 20 AĞUSTOS 2019
 • SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI
 • 5 EYLÜL 2019
 • SEMPOZYUM GÜNLERİ
 • 18-21 EYLÜL 2019
 • TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 25 EYLÜL 2019


VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu | Hüseyin KARAOĞLU - Gürkan GÖÇER © 2019