VIII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Balkanlar’da Mimari ve Sanat
(9-11 Eylül 2021, Burdur/Türkiye)

 • slider
  Mostar Köprüsü
  Saraybosna
 • slider
  Selimiye Camii
  Edirne
 • slider
  Hüseyin Paşa Camii
  Taşlıca
 • slider
  Peleş Kalesi
  Romanya
 • slider
  Halk Dansları
  Makedonya
 • slider
  II. UBTAS
  Podgorica/KARADAĞ

Sempozyum, ülkelerin Covid-19 tedbirleri nedeniyle yurtdışından gelen katılımcıları etkilediği için 2022 yılına ertelenmiştir.

Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’daki kozmopolit yapının da somut göstergelerindendir.  Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi (UBTAK), Balkanlar’daki mimari eserler ile sanatsal faaliyetler üzerine yapılan çalışmaları, başta ilim dünyası olmak üzere, meraklılarına tanıtmak ve bu konudaki eksiklikleri gidermeye katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun (UBTAS) ana temasını “Balkanlar’da mimari ve sanat” olarak belirlemiştir. Sempozyuma sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak bu alandaki eksikliğin giderilmesine yardımcı olunması planlanmıştır.

 
 • Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Mimari Eserler
 • Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Mimari Eserler
 • Balkan Müziği
 • Balkan Halk Oyunları
 • Balkanlar’da El Sanatları
 • Balkanlar’da Güzel Sanatlar
 • Balkanlar’da Şiir ve EdebiyatUluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi (UBTAK), üyeleri yurtiçi ve yurtdışı öğretim üyeleri ile kurum yetkililerinden oluşan ve Balkan tarihi konulu akademik çalışmaları misyon edinmiş bir kuruluştur. UBTAK’ın amacı Balkan tarihinin önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı dönemini araştırmak,  Osmanlı kaynaklarının yerli ve yabancı tarihçiler ve araştırmacılarca kullanımını teşvik etmek, Balkanlar’daki Osmanlı mirasını ortaya çıkarmak ve netice itibariyle Balkanlar’daki Osmanlı barışını (Pax Ottomana) yeniden tesis etmektir. UBTAK bu amaçla, uluslararası düzeyde sempozyum, kitap ve dergi gibi akademik çalışmalar yapmaktadır. UBTAK  ilk sempozyum çalışmasını  “I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS): Metodolojik Yaklaşımlar” başlığı ile Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyum, UBTAK, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışması ile yapılmıştır. Sempozyumun amacı Balkan tarihi araştırmalarında eksik bırakılan Osmanlı kaynaklarının Balkan tarihi ile ilgilenen yerli ve yabancı akademisyenler ve araştırmacılar tarafından kullanımını teşvik etmek ve bu konudaki eksikliğe dikkat çekmekti. Sempozyum, ABD, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, İngiltere, Karadağ, Kosova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan 23,  Türkiye’den de 34 akademisyen ve kurum yetkilisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma sunulan tebliğler “Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar” başlığıyla Libra Kitap tarafından basılmıştır. (http://www.librakitap.com.tr/content/view/410/219)

UBTAK ikinci sempozyumunu  1-4 Mayıs 2014 tarihinde Karadağ’da “Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî” başlığı ile gerçekleştirmiştir. Söz konusu sempozyum UBTAS öncülüğünde, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karadağ İslam Meşihatı, Türk Tarih Kurumu, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyumda sunulan bildiriler Libra Kitap tarafından basılmıştır. (http://www.librakitap.com.tr/content/view/483/219/)

UBTAK üçüncü sempozyumunu 22-26 Nisan 2015 tarihinde Romanya'da Balkan Tarihi ve Balkanlar'da Türk Dili teması ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sempozyuma sunulan bildiriler Gece Kitaplığı tarafından Balkan Tarihi I-II ve Balkanlar’da Türk Dili başlıklarıyla 3 cilt halinde yayımlanmıştır.

UBTAK dördüncü sempozyumunu Osmanlı Dönemi Balkan Şehirler ve Balkanlar’da Tapu-Tahrir Sistemi teması ile 1-5 Haziran 2016 tarihinde Saraybosna’da düzenlemiştir. Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Tuzla Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyuma Türkiye ABD, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Polonya, Bulgaristan, İsveç, Slovenya ve Yunanistan’dan katılım sağlanmıştır. Sempozyuma sunulan bildiriler hakem ve editörlük süreçlerinden geçirildikten sonra Gece Kitaplığı tarafından “Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri” başlığıyla 3 cilt halinde yayımlanmıştır.

UBTAK beşinci sempozyumunu Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi ve Gündelik Yaşam  27-30 Eylül 2017 tarihinde Slovenya’da düzenlemiştir. Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ljubljana Üniversitesi, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyuma Türkiye Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Slovenya’dan katılım sağlanmıştır. Sempozyuma sunulan bildiriler 3 cilt kitap halinde yayınlanmıştır.

UBTAK altıncı sempozyumunu Balkan Ülkelerinin Ekonomik, Kültürel ve Siyasi İlişkileri (Geçmişten Günümüze) 20-22 Eylül 2018 tarihinde Balıkesir’de düzenlemiştir.

Hedefimiz yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda her yıl farklı bir Balkan ülkesinde sempozyum düzenleyerek, Osmanlı dönemi Baklan tarihi konusunda akademik çalışmaları arttırmak, Balkan tarihi çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, Balkan ülkeleri arasında kültür alışverişini geliştirmek, Osmanlı arşivlerinin Balkan tarihi açısından önemini ortaya koymak, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle dostluk ilişkilerini ve Türkiye’deki kurumlarla Balkan ülkelerindeki kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

Sekreterya:
Doç. Dr. Abidin Temizer (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)
İletişim: https://www.facebook.com/ubtas.balkan 
Facebook grup adı: UBTAShttps://www.facebook.com/groups/488470397950605

Daha sonra duyurulacaktır.

I. UBTAS (26-28 Nisan 2013, Bakılesir/Türkiye)
Bildiri Kitabı
Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar

II. UBTAS (1-4 Mayıs 2014, Podgorica/Karadağ)
Bildiri Kitabı
Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 1. Cilt
Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani 2. Cilt

III. UBTAS (22-26 Nisan 2015, Bükreş/Romanya)
Bildiri Kitabı
Balkan Tarihi C. 1
Balkan Tarihi C. 2
Balkanlar'da Türk Dili    

IV. UBTAS (1-5 Haziran 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek)
Bildiri Kitabı
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 1
Cilt 1 Kapak
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 2
Cilt 2 Kapak
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri Cilt 3
Cilt 3 Kapak

V. UBTAS (18-21 Eylül 2017, Bled/Slovenya)  

VI. UBTAS (20-22 Eylül 2018, Burhaniye-Balıkesir/Türkiye)  

VII. UBTAS (18-21 Eylül 2019, Edirne/Türkiye)  

Sempozyuma katılım ücretsizdir.


ÖNEMLİ TARİHLER

 • ÖZET GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 5 Nisan 2021
 • KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
 • 25 Nisan 2021
 • SEMPOZYUM PROGRAMININ İLANI
 • 25 AĞUSTOS 2021
 • SEMPOZYUM GÜNLERİ
 • 9-10 EYLÜL 2021
 • TAM METİN GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH
 • 25 EYLÜL 2021


VII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu | Hüseyin KARAOĞLU - Gürkan GÖÇER © 2019